کتاب های دوازدهم تجربی ، ریاضی ، انسانی

درخواست حذف این مطلب
کتاب های پایه دوازدهم برای از جعبه زیر استفاده کنید ردیف کتاب شناسنامه کتاب ساختار کتاب متن کتاب ها تاریخ 1 شیمی 3
 96/12/19 فصل: آسایش و رفاه در سایه شیمی 97/02/17 2 جامعه شناسی3  96/12/05 3 فارسی 3
 96/11/03 کل کتاب فارسی 3 97/03/12
4 علوم و فنون ادبی 3  96/11/03 کل کتاب علوم و فنون ادبی 3 97/03/08
5 نگارش 3
 96/11/03 6 فارسی و نگارش 3
( رشته فنی و حرفه ای )  96/10/25 7 تاریخ 3
(ایران و جهانِ معاصر)  96/10/25 درس 1 درس 2 درس 3 درس 4 و 5 درس 6 درس 7
97/03/12
97/03/12
97/03/12
97/03/12
97/03/12
97/03/12
8 جغرافیای 3
(کاربردی)  96/10/25 9 حسابان 2
 96/10/25 فصل دوم: مثلثات- درس اول فصل دوم: مثلثات- درس دوم فصل چهارم: مشتق- درس 3: آهنگ تغییر متوسط و ... فصل پنجم:کاربردهای مشتق- درس 1، 2 و3 فصل سوم: حدهای نامتناهی و...- درس 1 و2 فصل چهارم:مشتق- درس 1 و2
97/03/13
97/03/13
97/02/31
97/02/29
97/02/04 97/02/10 10 ریاضی3
(تجربی)  96/10/25 فصل سوم: حد و مشتق-درس اول فصل چهارم:کاربرد مشتق-درس 1 فصل دوم: مثلثات -درس2 فصل دوم: مثلثات -درس1 فصل توابع: دروس 1 تا 3 فصل6: احتمال-درس اول فصل پنجم(هندسه)- دروس 1 و 2 97/03/12 97/03/01 97/02/22 97/02/11 97/02/01 97/02/03 97/02/08 11 ریاضی و آمار 3
(انسانی)  96/10/25 فصل اول: آمار و احتمال/درس3: چرخه آمار در حل مسائل فصل اول: آمار و احتمال/درس2: احتمال فصل سوم:الگوهای غیرخطی/درس3: تابع نمایی فصل سوم: لگوهای غیرخطی /درس 2 فصل اول: آمار و احتمال/درس 1 فصل دوم:الگوهای خطی/درس1 و 2 فصل سوم:الگوهای غیرخطی/درس1 97/02/31 97/02/29 97/02/29 97/02/11 97/02/11 97/02/10 97/02/10 12 ریاضیات گسسته  96/10/25 فصل دوم/ درس دوم بخش 2: بخش پذیری و هم نهشتی- درس 1 و 2
97/03/13 97/02/04 13 هندسه 3  96/10/25 فصل سوم/مجله خواندنی فصل دوم(آشنایی با مقاطع م وطی): دروس 1، 2 و 3 فصل بردارها – درس اول فصل بردارها – درس دوم فصل 1(ماتریس و کاربردها) – درس 1 و2 97/03/13 97/02/17 97/01/28 97/01/28 97/02/15 14 زبان انگلیسی vision 3  96/10/25 درس سوم درس اول 97/03/07 97/02/31 15 زیست شناسی 3  96/10/25 فصل پنجم: تامین انرژی در یاخته ها فصل هشتم: رفتارهای جانوران فصل ششم: تامین انرژی برای ساختن ماده آلی فصل اول: ملکول های اطلاعاتی فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها 97/03/12 97/03/12 97/03/12 97/02/17 97/02/22 97/02/22 16 عربی، زبان قرآن 3
(رشته ادبیات و علوم انسانی)  96/10/25 17 عربی، زبان قرآن 3
(رشته ریاضی-تجربی)  96/10/25 18 فیزیک 3 (رشته ریاضی-تجربی)  96/10/25 فصل سوم : نوسان و امواج فصل1-حرکت در راستای خط راست فصل دوم: دینامیک و حرکت چرخشی
97/03/07
97/01/28
97/02/17
19 تعلیمات دینی 3 (دینی، قرآن و اخلاق) کلیه رشته ها 20 تعلیمات دینی 3 (دینی، قرآن و اخلاق) رشته ادبیات و علوم انسانی 21 عربی، زبان قرآن 3
(رشته علوم و معارف ی) 22 سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها)  96/02/04 23 مدیریت خانواده و سبک زندگی (کلیه رشته ها)ویژه پسران
 96/02/08 درس 8 درس 7 درس 9 درس 10 فصل 1و2: دروس 1 تا 5 درس 6 بخش 1 درس 6 بخش 2
97/03/08 97/03/08 97/03/07 97/03/07 97/01/28 97/02/04 97/02/04 24 فلسفه 2 (تغییر کلی رشته ادبیات و علوم انسانی/علوم و معارف ی) 25 تاریخ 3 درس 1 درس 2 97/03/12 97/03/12 26 علوم اجتماعی (رشته ریاضی-تجربی/فنی حرفه ای/کاردانش)  96/02/29 27 مطالعات فرهنگی (رشته علوم انسانی) 28 جریان شناسی شه های معاصر (رشته علوم و معارف ی) 29 راهنمای ویژه مدرسه 30 علوم و معارف قرآنی 3 (رشته علوم و معارف ی) دروس 7 تا 10 دروس اول تا ششم 97/03/13 97/01/28 31 مدیریت خانواده و سبک زندگی (کلیه رشته ها)ویژه دختران  96/02/08 --- فلسفه 1 - پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی/علوم و معارف ی) - جدید الیف دروس 1، 2 و 3 درس 4 97/02/25 97/02/25